proprietary.vs.closed.software ↔ friends PC ↔ The Movement

This web page is last updated at Friday Jan 4, 2020 around 16:00
by Priscilla Felicia Harmanus, 1993 from the Netherlands

This page is Translated by Priscilla translated from English to Dutch, oorspronkelijke tekst van "two bits", https://twobits.net/download/

In Two Bits, Christopher M. Kelty investigates the history and cultural significance of Free Software, revealing the people and practices that have transformed not only software, but also music, film, science, and education.The Movement

Part II of Two Bits describes what Free Software
is and where it came from, with each of its  five chapters detailing the historical narrative of
a particular kind of practice:
creating a movement, sharing source code, conceptualizing openness or open systems, writing copyright (and copyleft) licenses, and coordinating collaborations. Taken
together, the stories describe Free Software. The stories have their endpoint (or starting point, genealogically speaking) in the years 1998–99, when Free Software burst onto the scene: on the cover of Forbes magazine, as part of the
dotcom boom, and in the boardrooms of
venture-capital  rms and corporations like IBM and Netscape. While the chapters that make up part II can be read discretely
to understand the practices that are the sine
qua non of Free Software, they can also
be read continuously, as a meandering
story of the history of software and
networks stretching from the late 1950s
to the present.

Deel II van Two Bits beschrijft wat Vrije Software is en waar het vandaan komt, met elk van de vijf hoofdstukken waarin het historische verhaal van een bepaald soort praktijk wordt beschreven:
 een beweging maken, broncode delen,
openheid of open systemen conceptualiseren, auteursrecht schrijven ( en copyleft) licenties en coördinerende samenwerkingsverbanden. De verhalen beschrijven samen Vrije Software. De verhalen hebben hun eindpunt (of vertrekpunt, genealogisch gezien) in de jaren 1998-1999,
toen Vrije Software op het toneel verscheen: op de cover van Forbes magazine, als onderdeel van de dotcom-boom, en in de directiekamers van risicokapitaal rms en bedrijven zoals IBM
en Netscape. Hoewel de hoofdstukken waaruit deel II bestaat, discreet kunnen worden gelezen om de praktijken te begrijpen die de conditio sine qua non zijn voor Vrije Software, kunnen ze ook continu worden gelezen als een meanderend verhaal over de geschiedenis van software en netwerken die zich uitstrekt van de late jaren 1950 tot het heden.

Rather than define what makes Free Software free or Open Source open, Two Bits treats the
five practices as parts of a collective
technical experimental system: each component has its own history, development, and
temporality, but they come together as a package and emerge as a recognizable thing around
1998–99. As with any experimental system, changing the components changes the operation and outcomes of the whole. Free
Software so conceived is a kind of
experimental system: its practices can
be adopted, adapted, and modulated
in new contexts and new places, but it
is one whose rules are collectively determined
and frequently modified. It is possible to see in each of the  five practices where choices about how to do Free Software reached,
or surpassed, certain limits, but
nonetheless remained part of a
system whose identity finally
firmed up in the period 1998–99 and after.

In plaats van te definiëren wat Vrije Software vrij of Open Source open maakt, behandelt Two Bits de vijf werkwijzen als onderdelen van een collectief technisch experimenteel systeem: elke component heeft zijn eigen geschiedenis, ontwikkeling en tijdelijkheid, maar ze komen samen als een pakket en ontstaan als een herkenbaar iets rond
1998–99. Zoals bij elk experimenteel systeem, verandert het wijzigen van de componenten de werking en de resultaten van het geheel. Vrije Software die zo is ontworpen is een soort experimenteel systeem: de praktijken kunnen worden aangenomen, aangepast en gemoduleerd in nieuwe contexten en nieuwe plaatsen, maar het is een waarvan de regels collectief worden bepaald en vaak worden gewijzigd. Het is mogelijk om in elk van de vijf werkwijzen te zien waar keuzes over ''hoe Free Software te doen'' zijn bereikt, bepaalde limieten bereikte of overschreed, maar desalniettemin deel bleef uitmaken van een systeem waarvan de identiteit uiteindelijk werd bevestigd in de periode 1998-1999 en daarna.

The  first of these practices—the making of
Free Software into a movement—is both the most immediately obvious and the most
difficult to grasp. By the term movement
I refer to the practice, among geeks, of arguing about and discussing the structure and meaning of Free Software: what it consists of, what
it is for, and
whether or not it is a movement. Some geeks
call Free Software a movement, and some
don’t; some talk about the ideology and goals
of Free Software, and some don’t; some
call it Free Software, while others call it
Open Source. Amid all this argument,
however, Free Software geeks
recognize that they are all doing the same thing: the practice of creating a movement is the
practice of talking about the meaning and necessity of the other four practices. It was in 1998–99 that geeks came to recognize that they were all doing the same thing and, almost immediately, to argue about why.

De eerste van deze praktijken - het maken van Vrije Software in een beweging - is zowel de meest onmiddellijk voor de hand liggende als de moeilijkste om te begrijpen. Met de term beweging verwijs ik naar de praktijk, onder nerds, om de structuur en betekenis van
Vrije Software te bespreken en te bespreken: waar het uit bestaat, waar het voor is
en of het een beweging is of niet. Sommige geeks noemen Vrije Software een beweging, en anderen niet; sommigen praten over de ideologie en doelen van Vrije Software, anderen niet; sommigen noemen het Vrije Software, terwijl anderen het Open Source noemen. Te midden van al deze argumenten erkennen, Vrije Software-nerds erkennen echter dat ze allemaal hetzelfde doen:
de praktijk van het creëren van een beweging is de praktijk van praten over de betekenis en
noodzaak van de andere vier praktijken. Het was in 1998–99 dat geeks erkenden dat ze
allemaal hetzelfde deden en bijna
onmiddellijk ruzie maakten over waarom.


One way to understand the movement is through the story of Netscape and the Mozilla
Web browser (now known as Firefox). Not only does this story provide some context for the stories of geeks presented in part I—and
I move here from direct participant observation
to historical and archival research on a phenomenon that was occurring at roughly the same time—but it also contains all
the elements necessary to understand Free Software. It is full of discussion
and argument about the practices that make up Free Software: sharing source code,
conceiving of openness, writing licenses, and coordinating collaborations.

Een manier om de beweging te begrijpen is via
het verhaal van Netscape en de Mozilla-webbrowser (nu bekend als Firefox). Dit verhaal biedt niet alleen enige context voor de verhalen van geeks die in deel I worden gepresenteerd - en ik ga hier van directe observatie van deelnemers naar historisch en archiefonderzoek naar een fenomeen dat zich ongeveer
tegelijkertijd voordeed - maar het bevat ook alle elementen noodzakelijk om Vrije
Software te begrijpen. Het staat vol met discussie en argumentatie over de praktijken die
Vrije Software vormen: broncode delen,
openheid bedenken, licenties schrijven en samenwerkingsverbanden coördineren.
Forking Free Software, 1997–2000Free Software forked in 1998 when the term
Open Source suddenly appeared
(a term previously used only by the CIA
 to refer to unclassified
sources of intelligence).
The two terms resulted in two separate kinds
of narratives: the  first, regarding
Free Software, stretched back into the 1980s, promoting software freedom and resistance to proprietary software “hoarding,” as Richard Stallman, the head of the Free Software Foundation, refers to it; the second,
regarding Open Source, was
associated with the dotcom boom and the evangelism of the libertarian pro-business hacker Eric Raymond, who focused on the
economic value and cost savings that
Open Source Software represented,
including the pragmatic (and polymathic) approach that governed the everyday use of
Free Software in some of the largest online
start-ups (Amazon, Yahoo!, HotWired, and others all “promoted” Free Software by using it
to run their shops).

Vrije software vond plaats in 1998 toen de term Open Source plotseling verscheen (een term die eerder alleen door de CIA werd gebruikt
om naar niet-geclassificeerde bronnen van intelligentie te verwijzen).
De twee termen resulteerden in twee verschillende soorten verhalen: de eerste, met betrekking tot Vrije Software, reikte terug tot in de jaren 1980
en bevorderde softwarevrijheid en weerstand tegen 'hamsteren' van eigen software, zoals Richard Stallman, het hoofd van de Free Software Foundation, verwijst naar het; de tweede,
met betrekking tot Open Source, werd geassocieerd met de dotcom-boom en de evangelisatie van de libertaire pro-business hacker Eric Raymond, die zich concentreerde op de economische waarde en kostenbesparingen die Open Source Software vertegenwoordigde, inclusief de pragmatische (en polymathische) benadering die regeerde het dagelijkse gebruik van Vrije Software in enkele van de grootste online start-ups (Amazon, Yahoo !, HotWired, en anderen 'bevorderden' Vrije Software door het te gebruiken om hun winkels te runnen).

A critical point in the emergence of Free Software occurred in 1998–99: new names, new
narratives, but also new wealth and new
stakes. “Open Source” was premised on dotcom promises of cost- cutting and
“disintermediation” and various other
schemes to make money on it (Cygnus
Solutions, an early Free Software company, playfully tagged itself as “Making Free Software More A affordable”). VA Linux, for instance, which sold personal-computer systems
pre-installed with Open Source
operating systems, had the largest single initial public offering (IPO) of the stock-market bubble, seeing a 700 percent share-price increase in one day. “Free Software” by contrast fanned
kindling  flames of worry over
intellectual-property expansionism
and hitched itself to a nascent
legal resistance to the 1998 Digital Millennium Copyright Act and Sonny Bono Copyright
Term Extension Act. Prior to 1998, Free
Software referred either to the Free Software Foundation (and the watchful, micromanaging
-eye of Stallman) or to one of thousands
of different commercial, avocational, or university-research projects, processes,
licenses, and ideologies that had a variety
of names: source-ware, freeware, shareware,
open software, public domain software,
and so on. 

The term Open Source, by contrast, sought to encompass them all in one movement.

Een kritiek punt in de opkomst van Vrije Software vond plaats in 1998-1999: nieuwe namen, nieuwe verhalen, maar ook nieuwe rijkdom en nieuwe inzetten. "Open Source" was gebaseerd op dotcom-beloften van kostenbesparingen en "disintermediation" en verschillende andere regelingen om er geld aan te verdienen (Cygnus Solutions, een vroeg Free Software-bedrijf,
tagged zichzelf speels als "Free Software betaalbaarder maken"). VA Linux bijvoorbeeld, dat personal-computersystemen verkocht die vooraf waren geïnstalleerd met Open Source-besturingssystemen, had het grootste beursintroductie (IPO) van de beurszeepbel,
met een koersstijging van 700 procent op één
dag. 'Vrije software' wakkerde daarentegen ontstoken vlammen van bezorgdheid over het uitbreidingsvermogen van intellectuele eigendom aan en klampte zich aan tegen een ontluikend juridisch verzet tegen de Digital Millennium Copyright Act 1998 en de Sonny Bono Copyright Term Extension Act. Vóór 1998 verwees Vrije Software naar de Free Software
Foundation (en het waakzame, micromanaging
-eye van Stallman) of naar een van de duizenden commerciële, verschillende commerciële of universitaire onderzoeksprojecten, processen, licenties en ideologieën die een variëteit hadden van namen: source-ware, freeware, shareware, open software, software van het publieke domein, enzovoort.

De term Open Source daarentegen probeerde ze allemaal in één beweging te omvatten.


The event that precipitated this attempted semantic coup d’état was the
release of the source code for
Netscape’s Communicator Web browser. It’s tough to overestimate the importance of Netscape to the fortunes of Free Software.
Netscape is justly famous for its 1995 IPO
and its decision to offer its core product, Netscape Navigator, for free (meaning
a compiled, binary version could be
downloaded and installed “for zero dollars”).
But Netscape is far more famous among geeks for giving away something else, in 1998: the
source code to Netscape Communicator (née Navigator). Giving away the Navigator
application endeared Netscape to
customers and confused investors. Giving away the Communicator source code in 1998
endeared Netscape to geeks and
confused investors; it was ignored
by customers.

De gebeurtenis die deze poging tot
semantische staatsgreep veroorzaakte, was de release van de broncode voor de
Communicator-webbrowser van Netscape. Het is moeilijk om het belang van Netscape voor het fortuin van Vrije Software te overschatten. Netscape is terecht beroemd om zijn IPO uit 1995 en zijn beslissing om zijn kernproduct, Netscape Navigator, gratis aan te bieden (wat betekent dat een gecompileerde, binaire versie kan worden gedownload en geïnstalleerd "voor nul dollar"). Maar Netscape is veel bekender onder nerds voor het weggeven van iets anders, in 1998: de broncode voor Netscape Communicator (née Navigator). Het weggeven van de Navigator-applicatie maakte Netscape aantrekkelijk voor klanten en verwarde investeerders. Het weggeven van de broncode van Communicator in 1998 maakte Netscape aantrekkelijk voor geeks en verwarde investeerders; het werd genegeerd
door klanten.


Netscape is important from a number of perspectives. Business- people and investors
knew Netscape as the pet project of the
successful businessman Jim Clarke, who had founded the specialty computer manufacturer, Silicon Graphics Incorporated (SGI).
To computer scientists and engineers,
especially in the small university town of Champaign-Urbana, Illinois, Netscape
was known as the highest bidder for the WWW team at the National Center for Super-
computing Applications (NCSA) at the
University of Illinois. That team—Marc Andreessen, Rob McCool, Eric Bina, Jon Mittelhauser, Aleks Totic, and Chris Houck—had created Mosaic, the first and most fondly remembered “graphical browser” for surfing
the World Wide Web. Netscape was thus
first known as Mosaic Communications Corporation and switched its name only after
legal threats from NCSA and a
rival  rm, Spyglass. Among geeks,
Netscape was known as home to a number of
Free Software hackers and advocates, most notably Jamie Zawinski, who had rather  flamboyantly broken rank with the Free Software Foundation by forking the GNU EMACS code to create what was  first known as Lucid
Emacs and later as XEmacs. Zawinski
would go on to lead the newly free Netscape browser project, now known as Mozilla.

Netscape is belangrijk vanuit een aantal perspectieven. Zakenmensen en investeerders kenden Netscape als het huisdierenproject van de succesvolle zakenman Jim Clarke, die de gespecialiseerde computerfabrikant
Silicon Graphics Incorporated (SGI) had opgericht. Voor computerwetenschappers en ingenieurs, vooral in de kleine universiteitsstad
Champaign-Urbana, Illinois, stond Netscape bekend als de hoogste bieder voor het WWW
-team van het National Center for Super-computing Applications (NCSA) aan de Universiteit van Illinois. Dat team - Marc Andreessen, Rob McCool, Eric Bina, Jon Mittelhauser, Aleks Totic en Chris Houck - had Mosaic gemaakt, de eerste en meest
herinnerde 'grafische browser' voor het surfen op het World Wide Web. Netscape was dus voor het eerst bekend als Mosaic Communications Corporation en veranderde zijn naam pas na juridische bedreigingen van NCSA en een rivaliserende rm, Spyglass. Onder geeks stond Netscape bekend als de thuisbasis van een aantal Vrije Software hackers en advocaten, met
name Jamie Zawinski, die nogal flamboyant de rang had gebroken met de Free Software Foundation door de GNU EMACS-code te vervalsen om te creëren wat eerst bekend stond als Lucid Emacs en later als XEmacs.
Zawinski zou het nieuwe gratis Netscape-browser project gaan leiden, nu bekend als Mozilla.


Meanwhile, most regular
computer users remember Netscape both as an emblem of the dotcom boom’s venture-fed insanity and as yet another of Microsoft’s victims. Although Netscape exploded onto the scene in 1995, offering a feature-rich browser that was an alternative to the bare-bones Mosaic browser, it soon began to lose ground to Microsoft, which relatively quickly adopted the strategy of giving away its browser, Internet Explorer, as if it were part of the Windows operating system; this
was a practice that the U.S. Department of Justice eventually found to be in violation of
antitrust laws and for which Microsoft was convicted, but never punished.

Ondertussen herinneren de meeste gewone computergebruikers Netscape zowel als een embleem van de waanzin van de dotcom-boom
als een van de slachtoffers van Microsoft.
Hoewel Netscape in 1995 op de scène explodeerde en een veelzijdige browser bood die een
alternatief was voor de kale Mosaic-browser, begon het al snel terrein te verliezen voor Microsoft, dat relatief snel de strategie overnam om zijn browser weg te geven, Internet Explorer , alsof het deel uitmaakt van het Windows-besturingssysteem; dit was een praktijk die het Amerikaanse ministerie van Justitie uiteindelijk in strijd vond met de antitrustwetten en waarvoor Microsoft werd veroordeeld, maar nooit gestraft.


The nature of Netscape’s decision to release the source code differs based on
which perspective it is seen from. It
could appear to be a business plan modeled on the original success: give away your product and
make money in the stock market. It could appear to be a strategic, last-gasp effort to outcompete Microsoft. It could also appear, and did appear to many geeks, to be an attempt to regain some of that “hacker-cred” it once had
acquired by poaching the NCSA team, or even
to be an attempt to “do the right thing” by
making one of the world’s most useful tools
into Free Software. But why would Netscape
reach such a conclusion? By what
reasoning would such a decision seem to be correct? The reasons for Netscape’s decision to “free the source” recapitulate the five core practices of Free Software—and
provided key momentum for the
new movement.

De aard van de beslissing van Netscape om de broncode vrij te geven, verschilt afhankelijk van vanuit welk perspectief deze wordt bekeken. Het lijkt een businessplan te zijn naar het oorspronkelijke succes: geef uw product weg en verdien geld op de aandelenmarkt. Het kan een strategische, laatste poging zijn om Microsoft te verslaan. Het kan ook lijken, en het leek voor
veel nerds, een poging te zijn om iets van
dat "hacker-cred" terug te krijgen dat het ooit had verkregen door het NCSA-team te stropen, of zelfs een poging te zijn om "het juiste te doen" door het maken van een van 's werelds meest handige tools voor Vrije Software. Maar waarom zou Netscape tot een dergelijke conclusie komen? Met welke redenering lijkt een dergelijke beslissing juist te zijn? De redenen voor het besluit van Netscape om "de bron te bevrijden" vormen een samenvatting van de vijf kernpraktijken van Vrije Software - en zorgden voor een belangrijke impuls voor de nieuwe beweging.

Sharing Source Code Netscape’s decision to share its source code could only seem surprising
in the context of the widespread practice
of keeping source code secret; 
secrecy was a practice
followed largely in order to prevent
competitors from copying a program and competing with it, but also as a means to control the market itself. The World Wide Web that Andreessen’s team at NCSA had
cut their teeth on was itself designed to be “platform independent” and accessible
by any device on the network. In practice, however, this meant that someone needed to create “browsers” for each different
computer or device. Mosaic was
initially created for UNIX,
using the Motif library of the X11 Window System—in short, a very specific kind of access. Netscape, by contrast, prided itself on “porting” Netscape Navigator to nearly all available
computer architectures. Indeed, by 1997,
plans were under way to create a
version of the browser—written in
Java, the programming language created by
Sun Microsystems to
“write once, run anywhere”—that
would be completely platform independent.

Sharing Source Code Netscape's decision om de broncode te delen kan alleen maar verrassend lijken in de context van de wijdverbreide praktijk om de broncode geheim te houden; geheimhouding was een praktijk
die grotendeels werd gevolgd om te voorkomen dat concurrenten een programma kopiëren en
ermee concurreren, maar ook als middel om de markt zelf te controleren. Het World Wide Web dat het team van Andreessen bij NCSA had afgebroken, was zelf ontworpen om
"platform-onafhankelijk" te zijn en toegankelijk voor elk apparaat in het netwerk. In de praktijk betekende dit echter dat iemand
"browsers" moest maken voor elke verschillende computer of apparaat. Mosaic werd in eerste instantie gemaakt voor UNIX, met behulp van de Motif-library van het X11 Window System - kortom een ​​zeer specifieke toegang. Netscape
was er daarentegen trots op Netscape
Navigator te "porten" naar bijna alle beschikbare computerarchitecturen. Tegen 1997
waren er inderdaad plannen aan de gang om een ​​versie van de browser te maken - geschreven in Java, de programmeertaal die door Sun Microsystems is gemaakt om
"één keer te schrijven, overal te draaien" - dat volledig platform-onafhankelijk zou zijn.


The Java-based Navigator
 (called Javagator, of course) created
a problem, however, with respect to the practice
of keeping source code secret.
Whenever a program in Java was run,
it created a set of “bytecodes” that were easy to reverse-engineer because they had to be transmitted from the server to the
machine that ran the program
and were thus visible to anyone who
might know how and where to look.
Netscape engineers flirted with the idea of deliberately obfuscating these bytecodes to deter competitors from copying them.
How can one compete, the logic goes, if
anyone can copy your program
and make their own ersatz version?

De op Java gebaseerde Navigator
(natuurlijk Javagator genoemd) veroorzaakte echter een probleem met betrekking tot de praktijk om de broncode geheim te houden. Telkens wanneer een programma op Java werd uitgevoerd, creëerde het een set "bytecodes" die gemakkelijk te reverse-engineeren waren omdat ze moesten worden overgedragen van de server naar de machine waarop het programma werd uitgevoerd en dus zichtbaar waren voor iedereen die misschien wist hoe en waar moet je kijken. Netscape-ingenieurs flirtten met het idee om deze bytecodes opzettelijk te verdoezelen om concurrenten ervan te weerhouden ze te kopiëren. Hoe kan iemand concurreren, zegt de logica, als iemand je programma kan kopiëren
en zijn eigen ersatz-versie kan maken?


Zawinski, among others, suggested that this was a bad idea: why not just share the source
code and get people to help make it better? As
a longtime participant in Free Software,
Zawinski understood the potential benefits of receiving help from a huge pool
of potential contributors. He urged his peers at Netscape to see the light. 
However, although he told them stories and showed them successes, he could never make the case that this was an intelligent business plan, only that it was an efficient software-engineering plan. From the perspective of management
and investors, such a move seemed tantamount
to simply giving away the
intellectual property of the company itself.

Zawinski suggereerde onder andere dat dit een slecht idee was: waarom niet gewoon de broncode delen en mensen helpen om het te verbeteren? Als een langdurige deelnemer aan Vrije Software, begreep Zawinski de potentiële voordelen van het ontvangen van hulp van een enorme pool van potentiële bijdragers. Hij spoorde zijn collega's bij Netscape aan om het licht te zien.
Hoewel hij hun verhalen vertelde en
hun successen toonde, kon hij echter nooit beweren dat dit een intelligent businessplan was, alleen dat het een efficiënt software-engineering-plan was. Vanuit het perspectief van management en beleggers leek een dergelijke stap neer te komen op het eenvoudig weggeven van het intellectuele eigendom van het bedrijf zelf.


Frank Hecker, a sales manager, made the link between the developers and management: “It
was obvious to [developers] why it
was important. It wasn’t really clear from
a senior management level why
releasing the source code could be of use
because nobody ever made the business case.” Hecker penned a document called
“Netscape Source Code as Netscape Product” and circulated it to various people,
including Andreessen and Netscape CEO Jim Barks- dale. As the title suggests, the business case was that the source code could also be a product, and in the context of Netscape,
whose business model was “give it away and make it up on the stock mar- ket,” such a proposal seemed less insane than it otherwise might have: “When Netscape  first made Navigator
available for unrestricted download over the Internet, many saw this as flying in the face of conventional wisdom for the commercial
software business, and questioned how we
could possibly make money ‘giving
our software away.’ Now of course this strategy
is seen in retrospect as a successful
innovation that was a key factor in Netscape’s rapid growth, and rare is the
software company today that does not emulate our strategy in one way or another. Among other things, this provokes the following question: What if we were to repeat this scenario, only this
time with source code?”

Frank Hecker, een salesmanager, legde de link tussen de ontwikkelaars en het management: “Het was [ontwikkelaars] duidelijk waarom het belangrijk was. Het was niet echt duidelijk vanuit een senior managementniveau waarom het vrijgeven van de broncode nuttig zou kunnen zijn omdat niemand ooit de business case had gemaakt. ”Hecker schreef een document met de naam“ Netscape Source Code as Netscape Product ”en verspreidde het naar verschillende mensen, waaronder Andreessen en Netscape CEO Jim Barksale. Zoals de titel suggereert, was de business case dat de broncode ook een
product kon zijn, en in de context van Netscape, wiens bedrijfsmodel was: "Geef het weg en verzin het op de beurs", leek een dergelijk voorstel minder krankzinnig dan het anders zou kunnen zijn:
"Toen Netscape Navigator voor het eerst beschikbaar stelde voor onbeperkte download via internet, zagen velen dit in strijd met conventionele wijsheid voor de commerciële softwarebranche, en vroegen zich af hoe we mogelijk geld zouden kunnen verdienen" door onze software weg. 'Nu wordt deze strategie natuurlijk achteraf gezien als een succes
innovatie die een sleutelfactor was in de snelle groei van Netscape en zeldzaam is het softwarebedrijf dat onze strategie op de een of andere manier niet nastreeft. Dit roept onder andere de volgende vraag op: Wat
als we dit scenario zouden herhalen, alleen deze keer met broncode? ”

Under the influence of Hecker, Zawinski, and CTO Eric Hahn (who had also written various internal “heresy documents” suggesting
similar approaches),
Netscape eventually made the decision to
 share their source code with the outside world, a decision that resulted in a famous
January 1998 press release describing the aims
and benefits of doing so. The
decision, at that particular point in Netscape’s
life, and in the midst of the dotcom boom,
was certainly momentous, but it did not lead either to a financial windfall or to a suddenly superior product.

Onder invloed van Hecker, Zawinski en CTO
Eric Hahn (die ook verschillende interne 'ketterdocumenten' hadden geschreven die vergelijkbare benaderingen suggereerden), nam Netscape uiteindelijk de beslissing om hun broncode met de buitenwereld te delen, een beslissing die resulteerde in een beroemde Persbericht van januari 1998 met een beschrijving van de doelstellingen en voordelen hiervan. De beslissing, op dat specifieke punt in het leven van Netscape, en in het midden van de dotcom-boom, was zeker belangrijk, maar het leidde niet
tot een financiële meevaller of tot een plotseling superieur product.To be continued


proprietary.vs.closed.software ↔ friends PC ↔ The Movement


 
trace my internet presence